09 مرداد 1400 ساعت 06:50
با توجه به اهميت سلامت معنوي و ظاهري فضاهاي علمي، آموزشي و پژوهشي کشور، کميته هاي انضباطي در راستاي پاسداري از جايگاه رفيع دانشگاه و کمک به سالم نگهداشتن محيطهاي آموزشي و پژوهشي و تامين حقوق عمومي دانشگاهيان تشکيل مي شوند. اين کميته ها، وظيفه رسيدگي به تخلفات دانشجويي را به گونه اي که اين آيين نامه تعيين مي کند، به عهده مي گيرند.
تنبيهات
۱. احضار و اخطار شفاهي
۲. تذكر كتبي بدون درج در پرونده دانشجو
۳. توبيخ كتبي بدون درج در پرونده دانشجو
۴. تذكر كتبي و درج در پرونده دانشجو
۵. توبيخ كتبي و درج در پرونده دانشجو
۶. حذف درس مربوط به تخلف
۷. دادن نمره ۲۵/۰ در درس يا امتحان مربوط به تقلب
۸. محروميت از تسهيلات رفاهي دانشگاه از قبيل وام، خوابگاه و غيره از يک ماه تا طول مدت باقيمانده از تحصيل
۹. دريافت خسارت از دانشجو در مواردي كه تخلف منجر به ايجاد ضرر و زيان شده باشد.
۱۰. ممنوعيت انتخاب بيش از ۱۴ واحددر ترم آينده( با در نظر گرفتن مفاد آيين نامه آموزشي  براي مقاطع مختلف)
۱۱.   منع موقت از تحصيل به مدت يك نيمسال بدون احتساب سنوات
۱۲.   منع موقت از تحصيل به مدت يك نيمسال با احتساب سنوات
۱۳.   منع موقت از تحصيل به مدت دو نيمسال بدون احتساب سنوات
۱۴.   منع موقت از تحصيل به مدت دو نيمسال با احتساب سنوات
۱۵.   تغيير محل تحصيل دانشجو در واحدهاي منطقه
۱۶.   تغيير محل تحصيل دانشجو (در صورت لزوم همراه با تغيير رشته تحصيلي)
۱۷.   منع موقت از تحصيل به مدت سه نيمسال بدون احتساب سنوات
۱۸.   منع موقت از تحصيل به مدت سه نيمسال با احتساب سنوات
۱۹.   منع موقت از تحصيل به مدت چهار نيمسال بدون احتساب سنوات
۲۰.   منع موقت از تحصيل به مدت چهار نيمسال با احتساب سنوات
۲۱.   تقليل مقطع تحصيلي در صورت داشتن شرايط لازم
۲۲.   اخراج دانشجو از دانشگاه با حفظ حق شركت مجدد در آزمون ورودي براي واحدهاي ديگر
۲۳.   اخراج و محروميت از تحصيل در دانشگاه آزاد اسلامي از ۱ تا ۵ سال
۲۴.   اخراج و محروميت از تحصيل در كليه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي از۱تا ۵ سال
تخلفات
الف- جرايم عمومي و قضايي
ب- تخلفات آموزشي و اداري
ج – تخلفات سياسي وامنيتي
د – تخلفات اخلاقي
در هر کدام از اين تخلفات مطابق با آئين نامه انضباطي با دانشجويان خاطي برخورد مي شود.
مواردي از تخلفات آموزشي
۱- تقلب در امتحان: استفاده غير مجاز از کتاب و جزوه و… در جلسه امتحان در جهت پاسخگويي به سوالات يا هر عملي که منجر به تغيير نمره دانشجو از منبعي غير از دانسته هاي خود دانشجو شود تقلب محسوب شده و نمره ۲۵/۰ براي درس مربوطه درج خواهد شد  .
۲- چنانچه تقلب دانشجويي براي اعضاي کميته انضباطي محرز شد طبق بندفوق  با وي رفتار خواهد شد و در هر شرايطي جاي هيچ گونه مساعدتي از قبيل حذف يا تغيير نمره وجود نخواهد داشت .
۳- خارج نمودن پاسخنامه از جلسه امتحان ،امحا ي ورقه و پاره کردن آن و فرستادن ديگري به جاي خود به جلسه امتحان  از مصاديق ديگر تقلب محسوب شده و علاوه بر درج نمره ۲۵/۰در درس مربوطه ، تنبيهات ديگري نيز براي دانشجوي متخلف  طبق مفاد آيين نامه به اجرا در خواهد آمد .
۴-فرستادن ديگري به جاي خود به جلسه امتحان:
متخلف  علاوه بر درج نمره ۲۵/۰ با توجه به سابقه انضباطي واخلاقي از يک ترم تا دوترم از ادامه تحصيل محروم(تعليق) مي شود.

با اميد به اينکه کليه دانشجويان با رعايت موازين اخلاقي واحترام به حقوق خود وديگران در جهت حفظ سلامت معنوي اين آموزشکده ما را ياري رسانند
Template Design:Dima Group