09 مرداد 1400 ساعت 06:07
« خلاصه ای از نکات مهم آیین نامه آموزشی »

۱- مدت زمان مجاز تحصیل: مدت زمان مجاز تحصیل دانشجو در دوره کاردانی پیوسته ۲٫۵ سال می باشد.

۲- رعایت پیش نیاز:رعایت پیش نیاز و هم نیاز در کلیه دروسی که دارای پیش نیازو هم نیاز می باشند الزامی بوده و عدم رعایت آن موجب حذف این درس حتی در زمان فارغ التحصیل شدن دانشجو خواهد شد.

۳- نمره قبولی : نمره قبولی در کلیه دروس نمره ۱۰ می باشد به استثناء درس قرآن که نمره۱۲ می باشد.

۴- حداقل معدل کل:به دانشجویانی که بعد از اتمام دروس معدل کل آنها کمتر از ۱۲ باشد هیچ گونه مدرکی تعلق نمی گیرد. (معدل کل ، میانگین معدل کلیه ترمهای دانشجو می باشد.)

۵- معدل ترم: معدل ترم به میانگین نمرات دانشجو در یک ترم اطلاق می گردد و در یک نیمسال نبایداز  نمره۱۲کمترگردد.(دانشجویانی که معدل ترم آنها کمتر از ۱۲ باشد مشروط به حساب می آیند)

۶- سقف واحد:

*دانشجوی عادی( دانشجوی با معدل حداقل۱۲): حداقل ۱۲ واحد و حداکثر ۲۰ واحد در یک ترم.

*دانشجوی مشروط ( دانشجوی با معدل کمتر از ۱۲): حداقل ۱۲ واحد و حداکثر ۱۴ واحد در یک ترم.(به استثناء دانشجوی ترم آخر)

*دانشجوی ممتاز: ( دانشجوی با معدل حداقل۱۷ ):حداقل ۱۲ واحد و حداکثر ۲۴ واحد در یک ترم.

۷- دانشجویانی که دو ترم متوالی یا غیر متوالی مشروط شوند در معرض اخراج قرار می گیرند.

۸- درس وصایا و قرآن : درس وصایا و قرآن جزء سقف مجاز واحد های یک ترم به حساب نمی آیند ( کلیه دانشجویان می توانند این دو درس را خارج از سقف مجاز تعیین شده انتخاب نمایند ) ولی گذراندن این دروس اجباری بوده و نمره آن در معدل ترم و معدل کل دانشجو محاسبه خواهد شد.

۹-دانشجوی ترم آخر: به دانشجویی گویند که فقط حداکثر ۲۴ واحد ( نه بیشتر ) برای فارغ التحصیل شدن داشته باشد مشروط براینکه هر ۲۴ واحدباقیمانده را با هم اخذ نماید. (رعایت پیش نیاز برای دانشجوی ترم آخر الزامی نیست.)

۱۰- زمان اخذ درس کارآموزی و پروژه ترم آخر و پس از تأیید آموزش و مدیرگروه می باشد.

۱۱- غیبت موجه و غیر موجهدر سه شانزدهم هر درس تا سه درس، موجب حذف آن درس یا دروس خواهدشد.

«مسئولیت رعایت کلیه موارد فوق به عهده دانشجو می باشد.»
Template Design:Dima Group